# NIK Nama Jabatan Nama Sekolah NPSN JLH Rombel JLH Siswa Kecamatan
351 6211060107690046 Syahruji Kepala Sekolah SDN PADURAN SEBANGAU 5 30205207 6 32 Sebangau Kuala
352 6211085801830001 NUR EKOWENI Kepala Sekolah POS PAUD TUMBUH BERSAMA 69847235 0 2 Sebangau Kuala
353 6211085803710001 SUMARTINI Kepala Sekolah TK PEMBINA SEBANGAU KUALA 69901714 2 19 Sebangau Kuala
354 6304040404810002 AHMAD BAIHAKI Kepala Sekolah SMPN SATAP 1 SEBANGAU KUALA 30205096 3 47 Sebangau Kuala
355 6211080502650001 DAMIN Kepala Sekolah SDN PADURAN SEBANGAU 4 30205206 6 23 Sebangau Kuala
356 6211084604790001 MASTUTIK Kepala Sekolah POS PAUD TERPADU BHAKTI HARAPAN 69847238 2 30 Sebangau Kuala
357 6211082303660002 Sukani Kepala Sekolah SDN SEBANGAU PERMAI 2 30202016 0 0 Sebangau Kuala
358 6211085806850001 Mariyanti Dewi Mas Ella Kepala Sekolah SDN MEKAR JAYA 30202195 6 58 Sebangau Kuala
359 6211084604790001 MASTUTIK Kepala Sekolah POS PAUD TERPADU BHAKTI HARAPAN 69847238 2 30 Sebangau Kuala
360 6211080804630002 DWI NARDIYANTA Kepala Sekolah SMPN 1 SEBANGAU KUALA 30205104 6 132 Sebangau Kuala